fbpx

Общи условия

Oбщи условия за използване на онлайн платформа за обучение „bell.bg“

Платформата за обучение „БЕЛ.БГ“ (www.bell.bg), както и мобилната й версия „BELL“ е собственост на Консултинг Солюшънс ЕООД, със седалище и адрес на управление: София, бул. Симеоновско шосе 258, ЕИК 204383014, BG204383014, представлявано от Стефан Георгиев.

Настоящите Общи условия представляват правно съглашение между Вас лично („Вие“) и Консултинг Солюшънс ЕООД, със седалище и адрес на управление: София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко 64, ЕИК 204383014, BG204383014, представлявано от Стефан Георгиев.

Консултинг Солюшънс изразява волята си да сключи договор с Вас, с който да Ви предостави право да използвате Платформата и включеното в нея съдържание само по начините, предвидени по-долу, във Ваша полза, само при следните условия:
1/ Вие сте Посетител или Потребител на БЕЛ.БГ и сте приели Общите условия, съгласно които имате право да използвате Платформата на Чатсуърт по начините, предвидени в тях;
2/ Имате право да тествате определени упражнения, ако след тестването желаете да продължите, трябва си направите регистрация и след избор на определен пакет да заплатите дължимото.
3/ Договорът между Вас и БЕЛ.БГ е в сила.

Вашето приемане на Общите условия става посредством регистрацията Ви в Платформата и чрез натискане на посочения бутон за регистрация, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а от Общите условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респ. части от съдържанието й, ще се счита също за приемане на Общите условия, като в този случай БЕЛ.БГ си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респ. на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния ползвател.

За малолетни лица (под 14-годишна възраст) действията по приемане на Общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите възнаграждения, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните (от 14 до 18 години) – със съгласието на законните им представители.

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите условия, моля свържете се с нас на имейла за обратна връзка, посочен в платформата.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящите Общи условия („Общи условия“) представляват правно съглашение между Вас („Вас“, „Ви“ или „Ползвател“) и Консултинг Солюшънс ЕООД, със седалище и адрес на управление: София, ул. Ген. Йосив В. Гурко 64, ЕИК 204383014, BG204383014, представлявано от Стефан Георгиев („БЕЛ.БГ“ или „Титуляр“)

ЧЛЕН 1 — ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определения.Използваните термини в Общите условия имат следните значения:

a. „Документация“ означава всички печатни и цифрови материали, включващи, но не ограничаващи се до, помощни файлове, справочна документация, тренировъчна документация, общите условия или техническа информация и брифинги във връзка с Платформата, Съдържанието, Софтуера. Документацията не е предмет на използване от Ползвателя съгласно тези Общи условия. Същата е собственост на Титуляра.

б. „Софтуер“ означава цялата или която и да е част от софтуерната технология, доставена Ви по силата на настоящите Общи условия независимо от формата, способа или средството на предоставяне или последващо инсталиране или употреба, /състояща се от: софтуер, интерфейси и Съдържание независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код/ собственост на Консултинг Солюшънс, независимо от формата, включително архивни копия, надграждания, цялостни обслужващи пакети, моментални поправки или разрешени слети копия. Директната връзка между Платформата и Ползвателя се осъществява посредством интернет. Понятието „Софтуер“ не включва Софтуера на трети страни или изделията на трети страни.

в. „Платформа“ означава образователна онлайн информационна система – собственост на Консултинг Солюшънс ЕООД, с включеното в нея съдържание, а именно: уроци, упражнения, коментари и дискусии добавени от потребители. Материалите в Платформата са разпределени в отделни пакети, като потребителят сам решава, от кой пакет се нуждае. Видът на Платформата и нейното структуриране или съдържание се определя по преценка на Титуляра и може да бъде обект на промяна – резултат от решение на последния.

г. „Съдържание“ означава всички данни, видеозаписи, звукозаписи, текст, музика, звук, тонове, фотография, графика, видео, съобщение, таг или друга материална или друга цифрова информация, включени в Платформата.

д. „Услуга/и“ на Платформата включва/т:

– получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Платформата под формата на нерегистриран посетител, с произтичащите от това ограничения или регистриран посетител и/или последващо заплащане на дължимото възнаграждение;

– възможност за участие чрез коментари в Платформата;

– възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

– възможност за ползване на платени услуги;

– получаване на email бюлетини.

ЧЛЕН 2 — ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
а. Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията са предмет на лицензия, а не на продажба. Разрешението да използвате Съдържанието на Платформата, Софтуера или Документацията зависи от плащането на приложимото възнаграждение, ако такова се дължи.

б. Консултинг Солюшънс ЕООД е носител на всички права върху Платформата, Съдържанието и Софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

в. Ползвателят се съгласява да използва адекватни средства, за да защити Съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. Консултинг Солюшънс си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи условия, включително правото да променя и подобрява Платформата, Софтуера и Документацията. Титуляра не предоставя на Ползвателя изрично или косвено право върху патентите, търговските марки или информацията, която е търговска тайна на БЕЛ.БГ или неговите лицензодатели.

ЧЛЕН 3 — ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА
а. Съгласно настоящите Общи условия, Консултинг Солюшънс предоставя на Ползвателя лично, неизключително, ограничено, непрехвърлимо право на използване на част от Съдържанието на Платформата и по-конкретно – право върху включените в Платформата уроци за обучение и упражнения за обучение, както и друг вид материали за обучение, като разрешава на Ползвателя да осъществява позволената употреба съгласно Общите условия.

б. Предоставеното право по-конкретно включва: право на Ползвателя да използва Съдържанието на Платформата по б. „а“ по-горе единствено за лична употреба и в съответствие с Обхвата на използването съгласно чл.4 от тези Общи условия. Всички пароли или информация за контролиран достъп, осигурени от БЕЛ.БГ, са конфиденциална информация, за чието опазване отговорност носи единствено Ползвателят. Препоръчително е използването на последна версия на интернет браузъра.

ЧЛЕН 4 — ОБХВАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО
4.1. Регистрация
a. Регистрацията в Платформата е условие за закупуване на определен пакет и пълното ползване на Съдържанието на Платформата по чл.3, б.„а“. Възможно е Платформата да се използва и като гост – посетител, с произтичащите от това ограничения за Ползвателя.

б. Всеки Ползвател има право на една регистрация /с един профил/. При установяване на повече от един профил /акаунт/, регистриран от едно лице, Титулярът има право да изтрие всички профили /акаунти/ на съответния потребител, без да дължи заплащането на обезщетения, неустойки и да дължи връщане на получени суми от съответния потребител, респ. от изтритите профили /акаунти/.

в. Регистрацията е безплатна. Регистрационната форма е част от настоящите Общи условия.

г. При регистрация Ползвателят се задължава да попълни формата за регистрация, посочена в Платформата.
В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията следва да се извърши от родител или настойник на същото, като родителят се съгласява с Общите условия.

е. С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи условия са приети и подписани.

ж. След регистрацията и подписването на Общите условия Ползвателят:

ж.1. С цел осигуряване на възможност за персонализация на профила, Ползвателят може да допълва профилните си данни чрез избор на различни отличителни характеристики.

ж.2. попълва тестове и прави упражнения след заплащане на дължимите суми към Титуляря;

ж.3. участва в игри, организирани от Титуляря;

ж.4. използва всички останали функционалности на Платформата;

ж.5. ползвателят може да ползва, копира или изготвя производни материали от Документацията, предоставена в цифров формат, след което да възпроизвежда преработената документация само за собствена употреба. Ползвателят няма право да възпроизвежда и разпространява Документацията, Съдържанието на Платформата или отделни техни части.

4.2. Възнаграждение
а. Всеки Ползвател има право да сключи договор за допълнителна услуга – абонамент чрез интернет до включените уроци и упражнения в Съдържанието на Платформата срещу заплащане на Възнаграждение.

б. Абонаментът или използване на избран Пакет е възможен след обработване на изпратеното плащане, за което Ползвателят получава съобщение на попълнения от Ползвателя имейл.

в. Ползвателят се съгласява, че след заплащане на избраното от него възнаграждение и получен пакет или абонамент до платените от него услуги, няма право да се откаже за срока на Услугите от тяхното ползване и да претендира връщане на платеното възнаграждение. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Ползвателя преди изтичане на срока на ползването, платеното от него възнаграждение се задържа от Титуляра и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите условия.

г. Ползвателят се съгласява, че при констатирано от Титуляря нарушение на Общите условия и последвало санкциониране от страна на Титуляря чрез изтриване на профила на Ползвателя, Титулярят не дължи връщане на платено от страна на Ползвателя Възнаграждение или части от него. Последното служи като неустойка за обезщетяване на вредите, причинени на Титуляря, като последният има право да претендира обезщетение и за вреди, надхвърлящи размера на платеното Възнаграждение.

д. Титулярът не носи отговорност и не дължи връщане на получено Възнаграждение, в случаите на измама при извършване на плащанията /ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта и други/ от страна на потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, Титулярът има право да изтрие профила на съответния потребител, без да дължи обезщетение на същия.

4.3. Достъп без регистрация
а. Всеки потребител има право да гледа и/или да тества определени упражнения избрани от Титуляра /„Право на Достъп без регистрация“/.

б. Правото на Достъп без регистрация може да бъде отменено, ограничено или променено във всеки един момент от БЕЛ.БГ, като отмяната, ограничаването или промяната влизат в сила от деня на тяхното извършване, без да е необходимо предварителното уведомяване, волеизявление или каквото и да било съгласие от страна или към потребителите.

в. При упражняване на Правото на достъп без регистрация за потребителите важат всички клаузи, предвидени в настоящия Договор, като се счита, че същите са приети от момента на зареждане на първото упражнение за възприятие от съответния потребител.

4.4. Непозволена употреба
a. С изключение на предвиденото в настоящите Общи условия, Ползвателят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин /включително чрез преработка, превод и други/ Съдържанието на Платформата, Софтуер и Документация или части от тях. Ползвателят няма право да предоставя достъп до Платформата, Софтуера и Документацията.

б. Ползвателят няма право да превежда, преработва, адаптира и да внася други изменения в Платформата, нейното Съдържание, Софтуера или Документацията, или части от тях, включително и за отстраняване на грешки.

в. Ползвателят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от съдържанието на Платформата, на Софтуера и Документацията, включително за архивни цели.

г. С изключение на предвиденото в настоящия Договор, Ползвателят няма право да разпространява код (ове) за активиране, регистрационни кодове на Софтуер, лицензионни авторизационни файлове, лицензионни файлове за разработка сред трети страни без предварителното съгласие на Титуляра.

4.5. Ползвателят се задължава да:
а. Спазва добрите нрави при и по време на използване на Платформата, включително, но не само – да не обижда други потребители, да не обижда, уврежда доброто име и авторитет на Платформата, Титуляря или отделни елементи на нейното съдържание.

б. Получава допълнителна информация от страна на Титуляря във връзка с Услугите на Платформата по посочени от него email и телефон, включително относно изтичащ абонамент, текущи промоции, нови услуги и др.

в. Да получава седмичен отчет, освен ако не се откаже от тази услуга.

4.6. При неспазване на което и да било от правилата по настоящите Общи условия, Титулярят има право да: изключи нарушителите от Платформата, да ограничи участието им в класации или други; да заличи регистрацията на съответния Ползвател; да прекрати настоящите Общи условия едностранно и без предизвестие. Преценката зависи от Титуляря. В тези случаи се прилага Раздел 4.2., б. „з“ по-горе.

ЧЛЕН 5 — СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
5.1. Правата по това съглашение влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите Общи условия. Правата, предоставени по силата на това съглашение, ще продължат до:

-момента, в който Ползвателят избере да преустанови използването на Платформата, Софтуера и Документацията чрез формата за изтриване на профила;
-момента, в който Титулярят по своя преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата; или
прекратяване на ползването от някоя от страните по Общите условия поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

5.2. При прекратяване Ползвателят е длъжен да: а/ преустанови достъпа и използването на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията; и б/ да деинсталира, отстрани и унищожи целия Софтуер и Документация и всички цели или частични копия, модификации или слети части под всякаква форма.

5.3. При преустановяване на използване на услугата от Ползвателя чрез формата за изтриване на профила Титулярят изтрива информацията, получена директно от Ползвателя или в резултат на използването на Платформата, Софтуера и Документацията от Ползвателя в срок не по-дълъг от две седмици.

5.4. Независимо от причината за прекратяване, Титулярят не носи каквато и да било отговорност към Ползвателя или трети лица, включително за преки или косвени вреди, причинени неудобства, закупуването на допълнителни продукти на трети лица и други.

5.5. Титулярят си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на Платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност Титулярят да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Ползвателите не се дължи компенсация.

5.6. Титулярят има право да санкционира участници, намерили и злоупотребяващи с технически дефект в системата на Платформата.

ЧЛЕН 6 — ОТГОВОРНОСТ
6.1. Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията се предоставят „както са” без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, продаваемост, пригоденост за определена цел или друга гаранция. Титулярят не гарантира, че Платформата, Софтуерът и Документацията ще задоволят изискванията и потребностите на Ползвателя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe) или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания. Титулярят не гарантира надеждността на Платформата и Софтуера. Титулярят отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Софтуерът и Документацията не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Ползвателя.

6.2. Права на Ползвателя. Цялата отговорност на Титуляря ще бъде ограничена, изцяло по преценка на Титуляря, до поправка, корекция или обработка на съдържание на Платформата или Софтуера. Поправката, корекцията или обработката на Платформата, Софтуера или Документацията се извършват от Титуляря в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на Титуляря по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от Титуляря. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на Платформата, Софтуера или Документацията.

6.3. Титулярят не поема отговорност при неполучено плащане на Възнаграждението, ако възникналият проблем не е в системата на Платформата. Титулярят ще сътрудничи на Ползвателя за изясняване на проблема, но не е длъжен да го компенсира при проблем извън неговата система.

6.4. Съобщенията, разпращани чрез системата на Платформата, не са анонимни и при спорове или съмнения за нерегламентирани потребителски действия, тези съобщения могат да бъдат преглеждани от Титуляря. Титулярят не взима отношение и не носи отговорност при продажби на потребителски акаунти между потребители срещу реален паричен еквивалент, нито при измами, възникнали по този път, но си запазва правото да санкционира потребители при подобни спорове

ЧЛЕН 7 — ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
7.1. Отказ от отговорност за определени видове отговорност. БЕЛ.БГ не носи отговорност пред Ползвателя за разходите за доставяне на услуги; пропуснати ползи; пропуснати продажби или разходи; инвестиции; задължения, свързани с бизнес; загуби на репутация или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди, произтичащи от или свързани с настоящото лицензионно споразумение или с използването на Платформата, Софтуера или Документацията, без значение как са причинени, по коя теория за отговорността, независимо дали БЕЛ.БГ е била уведомен за възможността за такива вреди.

7.2. Общи граници на отговорността. Ако в резултат на приложение на закон или друго нормативно изискване Титуляра бъде осъден да заплати обезщетение, сума или му бъде наложена друга форма на отговорност, общата отговорност на Титуляра, посочена тук, поради всякакви основания за действия от всякакъв вид, включващи, но не ограничаващи се до договор, закононарушение (вкл. небрежност), ограничена отговорност, нарушаване на гаранция, неправилно тълкуване или други, няма да надхвърля размера на една месечна такса, заплатена от Ползвателя по силата на този Договор за Платформата, Софтуера или Документацията съгласно настоящите Общи условия. Ако предоставянето на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията са безвъзмездни, отговорността се носи от Ползвателя.

ЧЛЕН 8 — СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ОБРАБОТКА, ПРЕНАСЯНЕ, СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Титулярят обработва личните данни на Ползвателя съгласно Политиката за защита на личните данни на БЕЛ.БГ.

8.2. Обработването на личната информация от Титуляря може да бъде свързано и с разработване на нови и подобряване на съществуващите продукти и Услуги; запознаване с правни и регулаторни изисквания; предоставяне или изпращане на Ползвателя на подобрения и актуализации или уведомления за подобрения и актуализации на Софтуера, или други продукти и услуги на Титуляря.

8.3. Титулярят има право да предоставя лични данни на Ползвателя на трети лица, с цел предлагане на качественa, бързa и комплексна услуга. Личните данни се предоставят след като Титулярят се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

8.4. Титулярят има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи поведението на Ползвателя, включително, но не само:

Смъкнати уроци, упражнения, пакети.
Продължителност на престоя в платформата.
Написани коментари или въпроси
Време и дата на засеченото събитие,
при използването на Платформата, Софтуера и Документацията с цел предоставянето на по-достъпни и по-атрактивни функционалности за Ползвателя.

8.5. За целите на статистиката, Титулярят има право да ползва данните, респ. част от тях, за свои цели като: вътрешни анализи; изготвяне на препоръки, изводи относно подобряване на съдържанието на Платформата или начина на нейната работа; изграждане на обобщени данни за всеки потребител с постиженията на Платформата и други.

ЧЛЕН 9 — ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ БЕЛ.БГ.
9.1. След разглеждане на предлаганите услуги, евентуално избор за безплатно тестване, в случай, че Потребителят си хареса конкретен продукт, той си прави регистрация и заплаща това, което е избрал чрез някой от изчерпателно изброените способи за заплащане

9.2. Авторски права. Освен ако не е изрично упоменато, цялото съдържание на този сайт, включително текста, графиките, снимките и запазените знаци са собственост на Титуляра, на доставчиците му или на производителите на съответните стоки и продукти и са защитени от международните закони за защита на авторските права. Никой няма право да ги използва без писменото съгласие на Титуляра.

ЧЛЕН 10 — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
10.1. Бъдещи актуализации. Титулярят има право да променя, развива или изменя Платформата, Софтуера и Документацията, без прeдварителното или последващо съгласие, одобрение или друга форма на волеизявление на Ползвателя, респ. потребителя.

10.2. Титулярят има право да въвежда допълнителни ограничения в предвидените в настоящите Общи условия, свързани с ползването на Платформата или отделни части от нейното съдържание, когато липсата на подобни ограничения могат да доведат до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им от Титуляря.

10.3. Титулярят има право да изменя размера на Възнаграждението. Промените влизат в сила в деня на тяхното публикуване на страницата на Платформата в интернет. Промените влизат в сила занапред, като не засягат придобити права преди датата на публикуването им в интернет.

10.4. Промяна или прекратяване на използването. Ползвателят се съгласява, че БЕЛ.БГ има право, без да носи отговорност към Ползвателя или трети лица, да променя, спира, прекратява, преустановява, да налага ограничения или да изключва използването на Платформата или Софтуера по всяко време, временно или постоянно, с или без предупреждение до Ползвателя или трети лица.

10.5. Поддръжка. Без да се ограничават гореспоменатите права, БЕЛ.БГ си запазва правото, а Ползвателят се съгласява, че БЕЛ.БГ може по своя преценка, периодично да спира достъпа до Платформата, Софтуера или по друг начин да преустановява услугите от експлоатация, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера.

10.6. Разпоредби за контрол на износа. Ползвателят изрично приема да не изнася, реекспортира, прехвърля или публикува Платформата, нейното съдържание, Софтуера, в цялост или частично, към трети страни, на трети лица.

10.7. Данъци, такси и транспортни разходи. Всякакви данъци или такси, като например данък продажба, данък върху доходи от използване, ДДС, митни сборове и такси или тарифи, или разходи за транспорт и обработка и други, които могат да възникнат във връзка с използването на Софтуера се заплащат от Ползвателя или са за негова сметка.

10.8. Без косвено освобождаване от задължение. Неизпълнението на която и да е от страните за прилагане на дадена разпоредба от настоящите Общи условия не отменя задължението, произтичащо от тази разпоредба или правото на страната да прилага тези или които и да било други разпоредби от тук нататък.

10.9. Разделност. Страните се съгласяват, че ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже неприложима на каквото и да било основание, тази разпоредба ще бъде ревизирана единствено до степента, необходима, за да се постигне приложимост на редакцията.

10.10. Правоприемник и приобретатели. Ползвателят няма право да възлага, предоставя подлиценз или прехвърля свои права или да делегира свои задължения по силата на настоящите Общи условия без предварително писмено съгласие от страна на БЕЛ.БГ и всеки опит да направи това без съгласие ще се счита за недействителен. Тези Общи условия ще бъдат обвързващи за съответните правоприемници и приобретатели на страните по настоящите Общи условия.

10.11. Действие на разпоредбите при прекратяване на Общите условия. Разпоредбите на чл. 5,6,7,8 и 9 от настоящите Общи условия ще останат в сила след изтичането или прекратяването на Общите условия.

10.12. Приложимо право. Арбитраж.
Настоящите Общи условия се регулират от и са съставени в съответствие със законите на Република България без позоваване на конфликт на правни принципи. Въпроси относно интелектуалната собственост се регулират от законодателство на Република България.
Освен ако не е посочено друго в разпоредбата на всеки спор, произтичащ от или отнасящ се до настоящите Общи условия или до тяхното нарушаване, който не може да бъде решен чрез преговори, ще бъде окончателно решен чрез арбитраж – Арбитражния съд към Българската търговско промишлена палата в гр. София, съобразно с неговия Правилник – посредством арбитражен състав от трима арбитри.
Тези Общи условия не се регулират от Конвенцията на ООН за Договорите за международни продажби на стоки, прилагането, на която изрично се изключва.

10.13. Цялост на Общите условия. Настоящите Общи условия съставляват единствено и цялостно споразумение между страните по отношение на предмета, посочен тук, и заменят всички предишни споразумения и уговорки между страните, отнасящи се до същия предмет. Допълнителни или различни условия, включени в поръчка или друг документ, няма да бъдат обвързващи за Титуляра.